ناخدا نوید و آموزش زبان

images 9 - ناخدا نوید و آموزش زبان

امروز چندتا از بهترین اصطلاحات جالب زبان انگلیسی در مورد غذا خوردن رو براتون آماده کردم که مطمئن هستم به کارتون میاد …

download - ناخدا نوید و آموزش زبان

The food gave me a real buzz.
غذا چسبید.

Junk food
هله هوله/ غذای نا مفید، اما خوشمزه /

Let’s have a bite.
بیا یه لقمه بزنیم

Dig in!
بزن تو رگ!

He eats like a horse./ He eats like a pig.
مثل اسب/ خوک میخورد
معادل فارسی که ایرانیا به کار میبرند میشه
“مثل گاو میخوره”

Bon appetite / Enjoy your meal/ Enjoy your drink
نوش جان

TV dinner
غذای حاضری(نیمه آماده) که سریع تنها به بک داغ کردن نیاز داره

To dine out/ to eat out
بیرون غذا خوردن

Let’s have takeout/ Let’s have take away
بیا از بیرون غذا بگیریم (از بیرون غذا گرفتن و بردن)

On me/ My treat
مهمون من (من حساب می کنم)

Help yourself
بفرمایید از خودتان پذیرایی کنید

Would you like some tea?
کمی چای میل دارید؟

She has a sweet tooth.
او طبعش شیرین است.